Overeenkomst affiliate Moestuinieren met Kinderen

Overeenkomst affiliate Moestuinieren met Kinderen

Door je aan te melden als Affiliate in het Affiliate Programma (“Programma”) van Moestuinieren met Kinderen  ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Moestuinieren met Kinderen is een merk van Woordlicht. Woordlicht behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige Programma wijzigen of verbeteren, inclusief de toevoeging van nieuwe tools, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt jouw instemming met dergelijke wijzigingen in.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van jouw account en het verbeuren van eventuele openstaande commissiebetalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. Je gaat ermee akkoord het partnerprogramma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

 • Om deel te nemen aan dit programma moet je 18 jaar of ouder zijn.
 • Om een Affiliate te zijn, moet je in Europa wonen.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • Je moet je wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • Je login mag slechts door één persoon worden gebruikt; een enkele login die door meerdere mensen wordt gedeeld, is niet toegestaan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van je account en wachtwoord. Woordlicht kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
 • Je bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.
 • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
 • Je mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in jouw land overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten  betreffende auteursrechten).

Links/afbeeldingen op je website, in je e-mails of andere communicatie

Zodra je je hebt aangemeld voor het Affiliate Programma, ontvang je een unieke Affiliate Code. Het is je toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij samen met je partnercode verstrekken, op je website, in je e-mails of in andere communicatie te plaatsen. Wij voorzien je van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die je kunt gebruiken bij het linken naar Moestuinieren met Kinderen. We kunnen het ontwerp van beeldmateriaal op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden wij je speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen jouw website en Moestuinieren met Kinderen. Je moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen jouw site en Moestuinieren met Kinderen op de juiste manier gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar Moestuinieren met Kinderen die op grond van deze Overeenkomst op jouw website zijn geplaatst en die op de juiste manier gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden “Speciale Links” genoemd. Je verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot de verkoop van een Moestuinieren met Kinderen-product die rechtstreeks via Speciale Links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens jou met betrekking tot het niet gebruiken van speciale links door jou of iemand naar wie je verwijst of het verkeerd typen van je partnercode, ook niet in de mate dat een dergelijk verzuim kan resulteren in een verlaging van de bedragen die anders aan je zouden worden betaald krachtens deze Overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om voor een productverkoop in aanmerking te komen voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant op een speciale link vanaf jouw website, e-mail of andere communicatie naar https://moestuinierenmetkinderen.nl klikken en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooien.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden bijgehouden en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissie als iemand zegt een aankoop te hebben gedaan of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem wordt bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen over zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn bijgehouden.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

De betalingen beginnen pas zodra je meer dan € 10,00 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van € 10,00 overschrijdt, worden je commissies niet gerealiseerd of uitbetaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 10,00 hebben overschreden.

Je identificeren als Moestuinieren met Kinderen Affiliate

Je mag in geen persbericht, social mediapost of andere media-uiting deze Overeenkomst of je deelname aan het Programma noemen; een dergelijke actie kan resulteren in je beëindiging van het Programma. Bovendien mag je op geen enkele manier de relatie tussen ons en jouzelf verkeerd voorstellen of verfraaien, bijvoorbeeld dat je onze producten ontwikkelt, zegt dat je deel uitmaakt van Moestuinieren met Kinderen, of een relatie- of verwantschapsweddenschap expliciet of impliciet uitdrukken of impliceren tussen ons en jou of een andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een liefdadigsheidsorgamisatie of ander goed doel ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of geld bijdragen).

Je mag geen producten kopen via je affiliate-links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingskosten en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

De uitbetaling vindt plaats per kwartaal.

Klantdefinitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden geacht onze klanten te zijn. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, ons beleid en onze operationele procedures met betrekking tot klantbestellingen, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit Programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die je op jouw website hebt vermeld, mag je geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

Je bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en onderhoud van jouw website en voor al het materiaal dat op je website verschijnt. Je bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

 • De technische werking van je website en alle bijbehorende apparatuur
 • Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op jouw website geen enkele overeenkomst tussen jou en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan je worden opgelegd door een derde partij die je website host)
 • De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op je website is geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die je opneemt in of associeert met de speciale links)
 • Ervoor zorgen dat materiaal dat op je website wordt geplaatst de rechten van derden niet schaadt of schendt  (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
 • Ervoor zorgen dat materiaal dat op jouw website wordt geplaatst, niet lasterlijk of anderszins illegaal is
 • Ervoor zorgen dat je op je website nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe je gegevens verzamelt van bezoekers, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en informatie kunnen verzamelen rechtstreeks van bezoekers en cookies in de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor je deelname aan het Programma ga je ermee akkoord dat je, zolang je deelnemer bent aan het Programma, zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie over jou heeft, of deze wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat je deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, stem je ermee in dat je, als voorwaarde voor je deelname aan het Programma, zult voldoen aan alle toepasselijke wetten die marketing-e-mail betreffen, inclusief antispamwetten.

Duur van de Overeenkomst en het Programma

De looptijd van deze Overeenkomst gaat in zodra wij jouw Programma-aanvraag hebben aanvaard en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. Jij of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zul je onmiddellijk alle links naar https://moestuinierenmetkinderen.nl en al onze handelsmerken, handelsopmaak en logo’s en alle andere materialen van je site moeten verwijderen die door of namens ons aan je worden verstrekt op grond van dit document of in verband met het Programma. Woordlicht behoudt zich het recht voor om het Programma op ieder moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma zal Woordlicht alle openstaande inkomsten boven € 10,00 uitbetalen.

Beëindiging

Woordlicht heeft het recht om, naar eigen goeddunken, jouw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma of enige andere Moestuinieren met Kinderen-dienst te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van je Account of jouw toegang tot je Account, en het verlies en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies op je Account als deze zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Woordlicht heeft het recht om op elk moment, om welke reden dan ook, diensten aan wie dan ook te weigeren.

Relatie tussen partijen

Jij en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. Je bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. Je zult geen enkele verklaring afleggen, op je website of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak is met het gestelde in deze alinea.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies aan inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die op grond van deze Overeenkomst aan jou zijn betaald of betaalbaar zijn.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, geen inbreukmakend of impliciete garanties die voortkomen uit een prestatie-, handels- of handelsgebruik). Daarnaast garanderen wij niet dat de werking van Moestuinieren met Kinderen ononderbroken of foutloos zal zijn, en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

JE ERKENT DAT JE DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN. JE BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KLANTENVERWIJZINGEN KUNNEN VERZOEKEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN GEBRUIKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN OF CONCURREREN MET JOUW WEBSITE. JE HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief elke daadwerkelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of jouw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover je op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of gedreigd deze te schenden, kunnen wij een voorlopige voorziening of andere passende schadevergoeding vragen bij de rechtbank (en je stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere instantie met bevoegde jurisdictie. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, hetzij via collectieve arbitrageprocedures, hetzij anderszins.

Gemengd

Op deze Overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing, zonder verwijzing naar regels die de keuze van wetten regelen. Je mag deze Overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens die beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om jouw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, houdt geen afstand in van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

Het onvermogen van Woordlicht om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Woordlicht en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Woordlicht (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Winkelwagen
Scroll naar boven